Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-01-14 11:47:29

„Małe Projekty” Gminy Koszęcin

Pod koniec ubiegłego roku Fundacja „Spichlerz Górnego Śląska” przeprowadził po raz kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. „małych projektów”. Na początku stycznia ogłoszone zostały ostateczne listy rankingowe. Łącznie wpłynęły 62 wnioski. Ze względu na ograniczone środki finansowe tylko 24 projekty otrzymają dofinansowanie. 5 spośród tych 24 wniosków dotyczy Gminy Koszęcin. W przypadku dwóch z nich beneficjentem jest bezpośrednio Urząd Gminy Koszęcin – na drugi etap budowy Ogrodu Biblijnego oraz na wydanie folderu promocyjnego Gminy w trzech językach. Poza Urzędem Gminy dotację otrzymają również Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń - na organizację IV edycji „Święta Chleba” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebiniu na organizację edukacyjnego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Piątym beneficjentem jest osoba prywatna. Dla przypomnienia: do zakresu realizacji małych projektów należy m.in. podnoszenie jakości życia, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie turystyki i rekreacji oraz rozmaite działania mające na celu promowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Ponadto dofinansowanie mogą otrzymać wszelkie projekty inicjujące powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzanie na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby oraz wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. Beneficjentem może zostać:1) pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej \"LSR\", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo2) osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa. (MTL)
2013-01-11 14:16:34

Kartki z sercem

Urząd Gminy składa serdeczne podziękowania za wszystkie świąteczne i noworoczne życzenia, które napływały od rozmaitych firm, instytucji oraz organizacji i przyjaciół Gminy Koszęcin. Chcielibyśmy także poinformować Państwa, że tegoroczne kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, które przesyłał Urząd Gminy, zostały przygotowane przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy. Dzięki temu każda z nich była unikatowa i wyjątkowa. Za ten gest i serce włożone w tę pracę Urząd składa najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich dzieci i nauczycieli, którzy włączyli się w tę akcję. Mamy nadzieję, że ta wspaniała inicjatywa będzie kontynuowana także w kolejnych latach. (Red.)
2013-01-11 11:22:04

Nowy budżet uchwalony

Tuż po świętach Bożego Narodzenia odbyła się sesja Rady Gminy, której głównym tematem była kwestia budżetu. Po przegłosowaniu wielu wniosków zgłaszanych przez radnych i komisje uchwalony został budżet na rok 2013 r. W porównaniu do roku ubiegłego jest on mniejszy i skromniejszy, ale co najważniejsze - realny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wielkie inwestycje - finansowane głównie ze środków unijnych, jak np. budowa kanalizacji w Koszęcinie i w Strzebiniu, zostały już zakończone. To, że budżet jest mniejszy, nie zmienia jednakże jego dynamiki i pozwala zachować realne perspektywy na rozwój. Mimo wyczerpywania się dotacji z Unii Europejskiej, zachowana jest zdolność do kreowania i podejmowania nowych inwestycji mimo wyczerpywania się unijnych dotacji. Poza tym utrzymywany jest niezmiennie niski poziom zadłużenia. Rada Gminy oraz wójt stoją na stanowisku, że ubytki w pieniądzu nie powinny być rekompensowane poprzez nadmierne zwiększanie podatków. Dlatego wzrosły one o ok. 4%, a niektóre z nich, jak np. podatek od środków transportowych, pozostały bez zmian. Na praktycznie nie zmienionym poziomie pozostały ceny wody, które podniesione zostały tylko symbolicznie – o 1 grosz. Priorytetami inwestycyjnymi w 2013r. będzie modernizacja i rozbudowa infrastruktury dróg, chodników, zwłaszcza w kontekście zakończonej budowy kanalizacji. Rada przeznaczyła również środki na rozmaite remonty w szkołach. Budżet jest skromniejszy, głównie bazuje na własnych środkach Gminy. Jest jednak zrównoważony i realny, a to w tej materii jest kwestią najistotniejszą.
2013-01-11 08:28:26

LGD „Spichlerz Górnego Śląska” zmienił siedzibę

Chcielibyśmy poinformować wszystkich mieszkańców, że Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zmieniła swoją siedzibę. Jej biuro nadal znajduje się w Koszęcinie, ale przy ul. Sienkiewicza 1, (w budynek OSP, w dawnej siedzibie Banku Spółdzielczego). Kontaktować można się również telefonicznie +48 791 584 307 lub mailowo biuro@spichlerz.info.pl Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej www.spichlerz.org.pl Co to takiego Lokalna Grupa Działania? Lokalne Grupy Działania (w skrócie LGD) istnieją w całej Unii Europejskiej na obszarach wiejskich. Lokalna Grupa Działania to partnerstwo instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, rolników i innych osób z sąsiadujących ze sobą gmin. Zazwyczaj działa w formie fundacji lub stowarzyszenia. Mieszkańcy, którzy zakładają LGD, wybierają dla niej nazwę. Potem wspólnie zastanawiają się, co ciekawego mają na swoim terenie (jakie zasoby przyrodnicze, kulturowe, tradycje gospodarcze). Na koniec myślą, jak to wykorzystać do rozwoju swojego obszaru. Tworzą Lokalną Strategię Rozwoju i zapisują w niej cele do zrealizowania na kolejne lata. A na to wszystko otrzymują fundusze w ramach programu LEADER. LGD jest otwarta na nowe osoby. Jej zadaniem jest aktywizować i integrować mieszkańców, rozwijać i promować obszar partnerskich gmin, stopniowo poprawiać jakość życia. Za LGD są odpowiedzialni wszyscy jej założyciele, członkowie czy też partnerzy. To dobro wspólne wszystkich mieszkańców. Każdy może włączyć się ze swoją pasją i pomysłami w jej działania. LGD ma swoje biuro, władze i wielu współpracowników oraz wolontariuszy. Podstawą jej działania jest bowiem zaangażowanie lokalnej społeczności. Które gminy tworzą Spichlerz Górnego Śląska? Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.
2013-01-07 08:58:49

Wykaz nieruchomosci komunalnych do dzierżawy.

- dzierżawa gruntu rolnego w Cieszowie - dzierżawa gruntu rolnego w Rusinowicach - dzierżawa gruntu rolnego w Łazach - dzierżawa gruntów rolnych w StrzebiniuZałączniki (kliknij...)Rusinowice CieszowaŁazyStrzebińInformacja w BIP (kliknij...)..
2013-01-07 08:49:34

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 2, oznaczona geodezyjnie działka 2954/671 o pow. 0,0821 ha zapisana w KW CZ1L/00044095/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Koszęcin. Nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokątu, znajdują się przy ul. Zamkowej 2 i zabudowana jest budynkiem parterowym usługowo-gastronomicznym dawniejszy „czworak Nr III”. o pow. użytkowej 276,8 m2. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków : przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-01-04 jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złożył wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-01-04 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Nr 223/XXV/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej A1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren oznaczony symbolem „U” o przeznaczeniu podstawowym pod usługi, handel, rzemiosło gastronomię, administrację. Cena wywoławcza do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości wynosi : - 275.792,98 zł. słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćset dwa złotych gr 98 brutto zwolnione z VAT. Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dodatkowych informacji udziela biuro nr 3 Urzędu Gminy w Koszęcinie od godz. 8.00 do 15.00 Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Informacja w BIP (kliknij..)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony