Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

INFORMACJA !

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w sierpniu

Zwrot podatku akcyzowego - nabór wniosków w sierpniu

     Wójt Gminy Koszęcin przypomina wszystkim producentom rolnym z terenu Gminy Koszęcin, że w miesiącu sierpniu przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Przypomnienie dotyczy producentów rolnych, którzy nie składali bądź nie wykorzystali limitu 86 litrów na 1 ha, składając wniosek w miesiącu lutym.

   Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane od1 sierpnia 2018r.
do 31 sierpnia 2018r.
w budynku Urzędu Gminy Koszęcin w pokoju nr 17 (na piętrze).
Po w/w terminie wnioski nie będą przyjmowane.

    Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. 

     Pieniądze będą wypłacane w terminie 1 - 31 października 2018r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

  W 2018 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju (Dz. U. z 2017r., poz. 2215).

 

Załączniki:

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin,
ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin;

2) kontakt do inspektora ochrony danych – Cezary Nowicki, e-mail: inspektor@odocn.pl,
tel. 602762036, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Koszęcinie,
ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”;

3)     przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
e) RODO i w celu realizacji zadań Wójta Gminy Koszęcin jako organu administracji publicznej;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, złożonego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1340), który jest potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu ww. podatku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania  danych  osobowych  jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO);

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym uprawnionym odbiorcom zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Koszęcinie,
w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony