Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

"Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka 350/14 w Sadowie przy ul. Tylnej".

"Wójt Gminy Koszęcin podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadowie przy ul. Tylnej, stanowiącej własność Gminy Koszęcin.

I. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki: 350/14, ark. mapy 122-24, obręb 0005 Sadów o powierzchni 0,0869 ha, położona w miejscowości Sadów przy ul. Tylnej.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lublińcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1L/00038030/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym częściowo (zachodnia część) symbolem MN – o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a częściowo (wschodnia część) w obszarze oznaczonym symbolem RM – o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu MN nieruchomość może zostać zagospodarowana pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska; natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla terenu RM nieruchomość może zostać zagospodarowania pod lokalizację zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

II. Cena wywoławcza nieruchomości:
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Podana cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

III. Termin i miejsce przetargu:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin – sala nr 1.

IV. Wadium:
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 20 października 2020 r., godzina 17:00. Wadium podlega wpłacie przelewem na rachunek bankowy Gminy Koszęcin, numer: 84 8288 0004 2000 0000 0013 0010 (Bank Spółdzielczy w Koszęcinie) lub w kasie Urzędu Gminy Koszęcin.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone się na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, którzy wpłacili wadium zostanie ono zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu albo zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 3 dni – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta organizatora przetargu. Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu dostępne są w załączniku do niniejszej wiadomości, a ponadto opublikowane zostały na stronie internetowej www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Mienie komunalne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.

Informacji dotyczących niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – telefon 34 3576 100 w. 134".

Załączniki

Zobacz pozostałe aktualności

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony