Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja

Od akcesji do 15 października 2013 r. na wsparcie rynku produktów pszczelich przekazano z Agencji Rynku Rolnego 144,4 min zł. Co roku, w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" ARR udziela wsparcia finansowego dla szeregu projektów realizowanych przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy producenckie obejmujące pszczelarzy Pomoc udzielana w ramach tego programu ma na celu poprawę jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich. Agencja w 2013 r. rozliczyła 344 umowy zawarte z podmiotami uprawnionymi na realizację działań na rynku produktów pszczelich, wypłacając 19,009 min zł. Największym dofinansowaniem objęte były działania na rzecz kontroli warrozy, odbudowy pogłowia rodzin pszczelich oraz zakupu sprzętu pszczelarskiego. W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych, przeprowadzanie szkoleń, wdrażanie programów badawczych, wykonanie analiz jakości miodu oraz produkcjia filmu edukacyjno - instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych. Zapraszamy do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\' w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich\" oraz szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel (22) 661-71-99, 661-73-16 w Oddziałach Terenowych ARR na stronie internetowej www.arr.gov.pl Iwona Ciechan Rzecznik Prasowy Agencja Rynku Rolnego

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony