Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Zabytki

Budżet Obywatelski 2019

Wyszukiwarka połączeń


Rezerwacja kortów

E-sesja

Przekaż 1% podatku


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Raport o stanie Gminy Koszęcin

Budżet Obywatelski 2020

Urząd Gminy

.................................................................................................. 

Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin
koszecin@koszecin.pl
tel. 034 3210 840
fax 034 3576 108

 

 

Skrzynka Epuap 

Urząd Gminy Koszęcin 04txqri47c

Urząd Gminy Koszęcin /04txqri47c/SkrytkaESP
 

 

NIP

Urząd Gminy Koszęcin

575-10-24-989

 

NIP

Gmina Koszęcin

575-18-65-111

DOCHODY należy wpłacać na konto

BS Koszęcin 80 8288 0004 5000 0000 0013 0141

-opłata skarbowa (za sporządzenie aktów USC, za pełnomocnictwa, za zaświadczenia)

-za użytkowanie wieczyste

-czynsz za najem, dzierżawę

-za zezwolenie alkoholowe

PODATKI należy wpłacać na konto

BS Koszęcin 53 8288 0004 5000 0000 0013 0142

-podatek rolny, leśny

-podatek od środków transportowych

-podatek od nieruchomości

-opłata targowa

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI opłaty należy wpłacać na konto

BS Koszęcin 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145

Ponadto każdy kontrahent, mieszkaniec posiada przypisany indywidualny numer konta bankowego nadany w momencie składania deklaracji o wysokości opłaty.

 

 

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek

730- 1530

wtorek

730- 1700

środa

730- 1530

czwartek

800- 1530

piątek

800- 1500

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

BIP

Projekty unijne

2007-2013

Modernizacja niecki basenu GOSiR w Koszęcinie

 

I etap:

procent dofinansowania 85%

Wartość projektu: 5.551494,15

Kwota dofinansowania: 3.689189,31

II etap:

procent dofinansowania 80%

Wartość projektu: 2.104549,94

Kwota dofinansowania: 1.357532,94

 

 

 

2014-2020

Usuwanie azbestu

Proszę wybrać etap.

Wójt

Wójt Gminy - Zbigniew Seniów

 

Skarbnik Gminy - Elżbieta Duda

 

 Tel. 034 3576 100 w. 128, pokój nr 13

.

Pracownicy

 

 

Telefony do pracowników:

 

Imię, Nazwisko

Wydział / dział

Telefon

Pokój

Jolanta Rezek

Sekretarz

34 3576 100

12

Aleksandra Cogiel

Radca prawny 

34 3576 100 w. 119, 34 3210 819

18

Monika Kryś

Sekretariat

34 3576 100

10

Kornelia Kulisz

Podatki

34 3576 100 w. 111, 34 3210 811

17

Urszula Kuc

Podatki

34 3576 100 w. 111, 34 3210 811

17

Patrycja Reich

Podatki

34 3576 100 w. 111, 34 3210 811

17

Katarzyna Kochanek

Podatki

34 3576 100 w. 111, 34 3210 811

17

Elżbieta Duda

Skarbnik

34 3576 100 w. 113, 34 3210 813

14

Natalia Przybyła 

Zastępca Skarbnika

34 3576 100 w. 113, 34 3210 813

14

Irena Kołban

Główny Księgowy

34 3576 100 w. 130, 34 3210 830

13

Martyna Fronczek

Księgowość

34 3576 100 w. 113, 34 3210 813

14

Aleksandra Jakubowska

Księgowość

34 3576 100 w. 113, 34 3210 813

14

Irena Kozak

Kasa

34 3576 100 w. 115, 34 3210 815

6

Gabriela Panok

Działalność gospodarcza i planowanie przestrzenne

34 3576 100 w. 133, 34 3210 833

3

Artur Wojtasik

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

34 3576 100 w. 132, 34 321 08 32

4

Anna Korzekwa-Wojtal

Sylwia Karmańska

Urząd Stanu Cywilnego 

34 3576 100 w. 118, 34 3210 818

2

Angelika Siek

Oświata, Decyzje meldunkowe 

34 3576 100 w. 127, 34 3210 827

21

Marlena Kaczmarczyk

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

34 3576 100 w. 120, 34 3210 820

6a

Grażyna Najgebauer

Ewidencja Ludności, dowody osobiste 

34 3576 100 w, 122, 34 3210 822

7,8

Aniela Hypa

Obsługa Rady Gminy 

34 3576 100 w. 123, 34 3210 823

19

Daniel Grządziel

Obrona Cywilna, Wojsko, Ochrona p.poż. 

34 3576 100 w. 124, 34 3210 824

21

Tomasz Zając

Geodezja

34 3576 100 w. 134, 34 3210 834

3

Szymon Brawer

Kierownik referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

34 3576 100 w. 134, 34 3210 834

3

Łukasz Nowakowski

Informatyk

34 3576 100 w. 129, 34 3210 829

20

Dorota Pietrek

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

34 3576 100 w. 120,  34 3210 820

6a

Barbara Ulfik

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

034 3576 100 w. 125, 34 3210 825

5

 

 

Ochrona Danych Osobowych i Monitoring Wizyjny

 

 

 

http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/11382/ochrona_danych_osobowych

 

 

 

 

INFORMACJA

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śl. 10

42-286 Koszęcin

 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.

 

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gmina Koszęcin gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających
z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Koszęcin, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Koszęcin przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

 • żądania ich sprostowania,

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Koszęcin właściwym dla ww. skargi jest:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Koszęcin, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy w Koszęcinie.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 730-1530

Wtorek: 730-1700

Środa: 730-1530

Czwartek: 800-1530

Piątek: 800-1500

Łowiectwo

Informacja o miejscach składania zgłoszeń szkód łowieckich wyrządzonych:

1)         w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2)         przy wykonywaniu polowania.

Informujemy, że wnioski o szacowanie szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych winien składać bezpośrednio do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

1. Obwód łowiecki 57

Koło łowieckie „DĄBROWA”

ul. Chopina 6, 42-286 Koszęcin

2. Obwód łowiecki 58

Koło łowieckie „SOKÓŁ”

ul. Klonowa 5, 42-700 Lubliniec

3. Obwód łowiecki 59

Koło łowieckie „GROT WROCŁAW”

ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław

4. Obwód łowiecki 70

Koło łowieckie „GŁUSZEC”

ul. Grzybowa 5, 40-625 Katowice

5. Obwód łowiecki 71

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin

 „W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości”. W przypadku szkód łowieckich, które wystąpiły na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich, szkody te należy zgłaszać do Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Podstawa prawna: art. 26 pkt 3, 46 ust. 1 i 3 oraz 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018, poz. 2033 z późn. zm.)

Link do strony internetowej przedstawiającej mapę z zaznaczonymi granicami obwodów łowieckich: http://orsip.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=142bfa515a0c450282e7b0da00d6cac0/

Po kliknięciu w dowolne miejsce na mapie pojawia się informacja z numerem obwodu łowieckiego oraz linkiem do Uchwały nr IV/30/9/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

 
 
 
 

Usuwanie azbestu I etap 2019

Rada Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Koszęcinie w pokoju nr 19:

 
wtorek od 10:00 - 13:00
czwartek od 10:00 - 13:00

Tel. 034 3576 100 w. 123, 034 3210 826

 

Skład Rady

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Macioszek

Henryk Nowakowski

Członkowie

Krystian Cuber

Zygmunt Gmyrek

Gabriela Helisz

Longin Janeczek

Piotr Karmański

Stanisław Lerche

Adam Maruszczyk

Janusz Maruszczyk

Ireneusz Piątkowski

Paweł Przybyła

Edmund Skibicki

Czesław Tyrol

 

 

 

Pytania do Wójta

Radni

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Koszęcinie w pokoju nr 19:

 
wtorek od 10:00 - 13:00
czwartek od 10:00 - 13:00

Tel. 34 3576 100 

kom. 606 913 631

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Macioszek

Henryk Nowakowski

Radni

Krystian Cuber

Zygmunt Gmyrek

Gabriela Helisz

Longin Janeczek

Piotr Karmański

Stanisław Lerche

Adam Maruszczyk

Janusz Maruszczyk

Ireneusz Piątkowski

Paweł Przybyła

Edmund Skibicki

Czesław Tyrol

 

 

 

 

Komisje

Komisja Budżetu, Finansów i Planu, Polityki Socjalnej

 1. Nowakowski Henryk – Przewodniczący Komisji
 2. Cuber Krystian,
 3. Janeczek Longin,
 4. Maruszczyk Adam,
 5. Maruszczyk Janusz,
 6. Piątkowski Ireneusz,
 7. Przybyła Paweł,
 8. Tyrol Czesław,

 

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Cuber Krystian – Przewodniczący Komisji
 2. Anioł Michał,
 3. Gmyrek Zygmunt.
 4. Janeczek Longin,
 5. Lerche Stanisław,
 6. Macioszek Jan,
 7. Maruszczyk Adam,
 8. Tyrol Czesław,

 

 Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Helisz Gabriela  -  Przewodnicząca Komisji
 2. Gmyrek Zygmunt,
 3. Karmański Piotr,
 4. Macioszek Jan,
 5. Nowakowski Henryk,
 6. Skibicki Edmund,

Komisja Rewizyjna

 1. Karmański Piotr  -  Przewodniczący Komisji,
 2. Helisz Gabriela,
 3. Lerche Stanisław,
 4. Maruszczyk Janusz,
 5. Przybyła Paweł,
 6. Piątkowski Ireneusz,
 7. Skibicki Edmund,

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

 1. Skibicki Edmund – Przewodniczący Komisji,
 2. Helisz Gabriela,
 3. Janeczek Longin,
 4. Lerche Stanisław,
 5. Przybyła Paweł.

 

Terminarz

Kalendarium

Gazeta Samorządowa "Echo Gminy"

Kamery on-line

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

http://www.trojca.com.pl/kamera

 

Obraz z kamer widokowych (w przygotowaniu...)

 


Usuwanie azbestu II etap 2020

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Koszęcin.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej https://www.koszecin.pl/ bądź w Urzędzie Gminy.

 

Nabór trwać będzie od  30-04-2020r. do 15-05-2020r.

Dopuszczane jest składanie wniosków w wersji elektronicznej – skan.

Decyduje data wpływu wniosku z kompletem wymaganych dokumentów do Urzędu Gminy.

 

Termin wykonania prac i złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi dokumentami nie później niż do 31-08-2020r.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania azbestu (w przypadku zbierania). Zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację obiektu lub miejsca składowania azbestu.

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjmowane!!!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :

 694 522 645 Dominika Ziaja, Firma ENVITERM S.C.

 

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie przez Gminę Koszęcin dofinansowania  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki i Wodnej w Katowicach!

 

Sołectwa

Wykaz Sołtysów – Gmina Koszęcin kadencja 2019-2024

 

SOŁECTWO

SOŁTYS

ADRES

Nr telefonu

e-mail

 

Brusiek

 

Urbańczyk Henryk

  Brusiek

  Kościelna 42

  42-286 Koszęcin

 

609-766-206

 

-

 

Cieszowa

 

Maciejczyk

Katarzyna

  Cieszowa

  Dębowa 2

  42-286 Koszęcin

 

728-344-337

 

-

 

Piłka

 

Kandzia

Jan

  Piłka

  Leśna 27

  42-286 Koszęcin

 

602-820-236

 

 

-

 

Rusinowice

 

Fortuńska

Jolanta

 

Rusinowice

Lompy 22

42-700 Lubliniec

 

691-461-441

 

-

 

Sadów

 

Przybyła

Paweł

  Sadów

  Powstańców 96a

  42-700 Lubliniec

 

669-848-664

 

 

-

 

Strzebiń

 

Macioszek

Jan

  Strzebiń

  Wolności 1

  42-288 Strzebiń

 

785-635-819

 

 

-

 

Wierzbie

 

Guzy

Barbara

  Wierzbie

  Cieszowska 20

  42-700 Lubliniec

 

694-165-205

 

 

-

 

Koszęcin

 

Magdalena

Pilarska

  Koszęcin

  Sikorskiego 15a

  42-286 Koszęcin

660-185-364

3576-525

pilarskamagda@gmail.com

 

Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres:
ul. Powstańców 10
42-286 Koszęcin

Telefon:
(34) 3576100

Karta dużej rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:

 • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
 • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.

Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij 

Formularz zgłoszenia

 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny

"Razem dla seniorów"

Mapa

Kultura


 

........................................................................................................................
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Dom Kultury w Koszęcinie

Dom Kultury im. Walentego Roździeńskiego w Koszęcinie

42-286 Koszęcin

ul. Sobieskiego 11a

tel.: 34-357-61-04

e-mail: kultura.koszecin@op.pl

Dom Kultury w Strzebiniu

Dom Kultury w Strzebiniu
42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9, 42-288
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszęcinie

Koszęcin ul. Sobieskiego 11 a

42-286 Koszęcin.

Telefon: 34 3576367

e-mail: bibliotekakoszecin@onet.eu

Chór "Lutnia"

Chór Lutnia

42-286 Koszęcin

ul. Sobieskiego 11a

tel.: 34-357-61-04

e-mail: kultura.koszecin@op.pl

 
Dyrygent

mgr.Stefania Biela

 
Chór "Lutnia" prowadzi swą działalność przy Domu Kultury w Koszęcinie. Początki jego działalności sięgają 1919 roku, kiedy to z inspiracji lokalnych patriotów Stefanii i Kazimierza Burzyńskich powstało Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe im, Św. Jacka, a przy nim sekcja śpiewu "Lutnia". Z małymi przerwami m.in. w czasie okupacji chór śpiewa do dziś. Uczestniczy  w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach. Śpiewa dla lokalnej społeczności w Domu Kultury z okazji rocznic i świąt państwowych, oraz w kościołach uświetniając msze święte i dając koncerty pieśni relidijnych m.in: Maryjnych, kolędowych i pasyjnych.
Osiągnięcia

- I miejsce w Festiwalu Pieśni Patrotycznych - Myszków 1999
- II miejsce w Konkursie Pieśni Eichendorfa - Racibórz 2001
- Dyplom uznania Okręgu PZCHiO Tarnowskie Góry za rok 2001
- III miejsce w X Ogólnopolskicm Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów "ARS 2002" -
Bydgoszcz 2002
- III miejsce w Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni CHóralnej - Radzionków 2002
- IV miejsce w VI Festiwalu Pieśni Maryjnych "Magnifikat" - Piekary ŚL.2003
- III miejsce w festiwalu Pieśni Chóralnej - Radzionków 2003
- III miejsce w "Tyskich Wieczorach Kolędowych" - Tychy 2004
- wyróżnienie na VI Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej - Tarn. Góry 2007
- II miejsce w IV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Gorna 2008
- wyróżnienie na V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej Lgota Górna 2009

Repertuar

Pieśni świeckie/ patriotyczne, biesiadne, ludowe i związane z muzyką rozrywkową/
Pieśni religijne / kolędy, postne, pogrzebowe, Maryjne i inne.

Chór " NON NOMINE"

Chór "Hejnał"

Chór Hejnał

Drygent: Izabella Lysik-Różańska

42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9, 42-288
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

Orkiestra dęta

Orkiestra Dęta

Drygent: Sławomir Kryś

42-288 Strzebiń

ul. Kolejowa 9
Telefon: 34 357 00 91

e-mail: dkstrzebin@wp.pl

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"

Sport

Mienie Komunalne

POE

GOSiR

LKS Śląsk Koszęcin

LKS Pokój Sadów

newsletter

Strona w przygotowaniu

LKS Victoria Strzebiń

LKS Dragon Rusinowice

LKS Wierzbie

Praca

Oświata

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Kierownik:

Ewa Brodowy

tel. (34) 3524142 

 

Biuro:

Urszula Konik

Alina Goniwiecha

Aneta Plaza

tel. (34) 3524141

 

 

 

Zespół Szkół w Koszęcinie

Zespołu Szkół w Koszęcinie

 

Strona Internetowa: http://koszecin.edu.pl

  

Adres:  42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

  

Telefon:  34/357 6364

  

Fax:  34/357 6364

 

NIP: 575-10-50-900

  

E-mail:  sekretariat@koszecin.edu.pl

  

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 730 - 1530
 
 

 

Zespół Szkół w Strzebiniu

Strona Internetowa: http://www.strzebin.edu.pl

 SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Juliusza Ligonia 
42-288 STRZEBIŃ 
ul. Lompy9,
NIP 575-10-50-923  IDS 001197022
tel. 34/3570078

e-mail: sp.strzebin@poczta.fm


GIMNAZJUM NR 2
im. Amii Krajowej w Strzebiniu 
42-288 STRZEBIŃ, ul. Lompy 9
tel. 34/3570078
NIP 575-166-81-78 REGON 151502718 

 

e-mail: strzebin_gimnazjum@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa w Sadowie

Szkoła Podstawowa w Rusinowicach

Szkoła Podstawowa Naukowa Wyspa w Koszęcinie

Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

Przedszkole w Strzebiniu

Przedszkole Kubusia Puchatka w Sadowie

Przedszkole w Rusinowicach

Muzyczne Przedszkole im. Św. Tereski od Dzieciątka

Przedszkole U Cioci Mariolki w Koszęcinie

Punkt Przedszkolny Leśne Ludki w Strzebiniu

Punkt Przedszkolny Bajkowa Kraina w Strzebiniu

Bezpieczeństwo

Posterunek Policji w Koszęcinie

Posterunek Policji w Koszęcinie

42-286 Koszęcin
ul. Sienkiewicza 1

tel. 343332533

       343332530

       343332534

 

 

POSTERUNEK POLICJI W KOSZĘCINIE

UL. SIENKIEWICZA 1


 


 

POSTERUNEK POLICJI W KOSZĘCINIE

NIE FUNKCJONUJE CAŁODOBOWO


 


 

Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie asp. szt. Sebastian Michoń wnioski i skargi mieszkańców przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

TEL: 34-33-32-530


 


 

 1. Dzielnicowy Rejonu nr 13: asp. szt. Wojciech Garus

  tel.: 34-33-32-533, 798-030-176

   

 2. Dzielnicowy Rejonu nr 14: asp. szt. Dariusz Węgrzyn

  tel.: 34-33-32-533, 723-645-048

   

 3. Dzielnicowy Rejonu nr 15: asp. szt. Grzegorz Namyślak

  tel.: 34-33-32-534, 723-645-498


 


 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy Posterunku Policji w Koszęcinie zgłoszenia i  uwagi można zgłaszać na numer alarmowy 997 oraz 34-35-32-255.


 

OSP Koszęcin

OSP Strzebiń

OSP Wierzbie

OSP Rusinowice

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

http://straz-lubliniec.pl/

Ostrzeżenia

Programy

RPO WSL

PGN

POE

EFS

Comenius

Dla seniora

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszęcinie

KERiI Koszęcin

KERiI Sadów

KERiI Strzebiń

Stowarzyszenia, Koła, Związki

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie

Stowarzyszenie na Rzecz Bruśka

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Strzebiń

Stowarzyszenie Odnowy Wsi ”Nasz Koszęcin”

Sołeckie Stowarzyszenie Rozwoju Rusinowic

Stowarzyszenie "Serce Rusinowic"

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sadów "Nasza Przyszlosc"

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

VIDEO

Czyste Powietrze

Mieszkańcu! Uważaj na to czym palisz w swoim domowym piecu

Pomimo wdrożonego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz regulacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi problem niskiej emisji i tzw. "zadymiania" w Gminie Koszęcin nie zniknął całkowicie. Trwa sezon grzewczy, a siwy dym i nieprzyjemny zapach na ulicach naszych miejscowości świadczy o tym, że wielu właścicieli domów w swoich piecach centralnego ogrzewania oprócz dozwolonych paliw typu: węgiel, drewno czy olej opalowy, spala także odpady pochodzenia komunalnego czy też opał kiepskiej jakości, w tym także podkłady kolejowe.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, spalanie śmieci komunalnych może odbywać się wyłącznie w spalarniach odpadów. Piece i kominki w naszych domach, nie są w stanie spalić odpadów tak, by nie było szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Śmieci w warunkach domowych spalane są w zbyt niskich temperaturach, co wpływa na wydzielanie się wielu zanieczyszczeń. Dodatkowo domowe kominy pozbawione są filtrów, co zwiększa emisję szkodliwych substancji. Wdychanie tych substancji jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego Drodzy Mieszkańcy, nim wrzucicie do domowego pieca odpady pomyślcie o zdrowiu swoim i swoich najbliższych, w tym szczególnie dzieci.

Konsekwencje wdychania zanieczyszczeń zawartych w smogu, widocznym przejawie niskiej emisji, mogą ujawniać się przez całe życie. Jak wynika z danych pochodzących ze Światowej Organizacji Zdrowia, co ósma osoba na świecie umiera wskutek narażenia na zanieczyszczenia powietrza, a w Polsce ze złej jakości powietrzem związanych jest rocznie ok. 40 tys. zgonów, o czym w swojej analizie z 2013 roku informowała Komisja Europejska. Wszyscy ponosimy konsekwencje wdychania zanieczyszczonego powietrza, problemu, jakim jest niska emisja i smog. Ale na szkodliwe substancje zawarte w smogu szczególnie narażone są dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty oraz kobiety w ciąży.

Niska emisja i pochodzący z niej smog negatywnie wpływają na dzieci już na etapie życia płodowego. Kobiety, które w ciąży są narażone na wdychanie niebezpiecznych substancji, rodzą dzieci o mniejszej wadze, mniejszej długości ciała i mniejszym obwodzie głowy. Dzieci te w późniejszym życiu są narażone na wzrost częstości objawów ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zwiększoną podatność na ostre infekcje układu oddechowego. Cierpią również na zmniejszoną sprawność wentylacyjną płuc i słabiej rozwijają swoje zdolności poznawcze, takie jak umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji dochodzących z otoczenia. Typowymi objawami związanymi z krótkookresowym bezpośrednim oddziaływaniem smogu, czyli zjawiska, do którego prowadzi niska emisja, okazują się: kaszel dzienny i nocny, duszność astmatyczna, świąd nosa i spojówek, świszczący oddech czy wyciek z nosa. Brzmi znajomo? Tak Drodzy Mieszkańcy, to nie jesienna zmiana pogody jest głównym powodem fali chorób z jakimi się stykamy od początku października, tylko opał jakim my lub nasi sąsiedzi palimy w domowych piecach. Czasem jednak bywa tak, że pomimo odpowiedniego opału sam sposób spalania może stanowić problem. O bardziej ekologicznych metodach palenia w domowych piecach można przeczytać na stronie czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/

Proszę pamiętać, że spalanie odpadów komunalnych w naszych piecach stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, za co grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500zł., a w przypadku gdy sprawa trafi do Sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 5 tys. zł a nawet zakończyć się karą aresztu.

Chcesz dowiedzieć się czym i jak palić w domowym piecu, by nie zagrażać sobie i środowisku? Wejdź na stronę czysteogrzewanie.pl

Jakość Powietrza

 

 

 

Informujemy, że w 2019 roku  na terenie województwa śląskiego wystąpił
I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu ekspozycji”, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniem dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50µg/m³. Przekroczenia te wystąpiły w strefie śląskiej:
- Lubliniec, ul. Szymały od dnia 20 lutego 2019 roku.

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako główną przyczynę wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego wskazuje oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych,

 

W związku z wprowadzeniem I poziomu ostrzegania zaleca się:

-OGRANICZENIE DŁUGOTRWAŁEGO PRZEBYWANIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI;

-OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZEWNĄTRZ;

STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH (np. profilaktyczne działania osób narażonych na ataki astmy lub duszności)

 

Dodatkowe informacje o jakości powietrza można uzyskać za pośrednictwem poniższych linków:

 

http://katowice.wios.gov.pl

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

Od 1 stycznia 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi na terenie domów jednorodzinnych wynoszą:

19 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 

38 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe),
w następujących terminach:

 

1)  za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,

2)  za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

3)  za III kwartał do dnia 15 września danego roku,

4)  za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.
 

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r.  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  wynosi:

- 152,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 304,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, jednorazowo raz na rok z góry w terminie do 30 czerwca danego roku, w kasie Urzędu Gminy Koszęcin lub przelewem w oparciu o swój indywidualny numer konta bankowego.

 

Deklaracja o wysokości opłaty

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami  komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Koszęcin  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nowej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, zmianie sposobu zbierania odpadów , zmianie właściciela, adresu zamieszkania ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana.

 

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 242/XXIII/2020 z dnia 7  kwietnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł/osobę miesięcznie. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

 

 


Prosimy o kliknięcie w link poniżej:

-->Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Koszęcin<--

 

 


PSZOK


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarki odpadami mogą, poza harmonogramem odbioru, bezpłatnie oddać odpady segregowane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, tworzywa wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne.   
Meble i inne odpady wielkogabarytowe również można przywieźć do PSZOK, nie czekając na odbiór sprzed posesji.

PSZOK mieści się w Koszęcinie, przedłużenie ul. Ks. Gąski i czynny jest (za wyjątkiem dni świątecznych) w każdą sobotę od 8:00 do 12:00.  


Poniżej znajduje się regulamin korzystania z PSZOK-u.    

http://koszecin.pl/user_files/page_attachments/104/regulamin-pszok.pdf


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r.

Deklaracja do pobrania (kliknij...)

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r.

Deklaracja do pobrania (kliknij...)

 


Jak segregujemy odpady ?WYKAZ  PRZEDSIĘBIORSTW  WPISANYCH  DO  REJESTRU  DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY  KOSZĘCIN – 31.12.2019r.  (kliknij...)

 

WYKAZ  PRZEDSIĘBIORSTW  WYKREŚLONYCH  Z  REJESTRU  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ

W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY  KOSZĘCIN, na dzień 31.12. 2019 r. (kliknij...)

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIÓRNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH _Z TERENU GMINY KOSZĘCIN, na dzień 31.12.2018r. (kliknij...)

 

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN

 

 

 

 

System Informacji Przestrzennej

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

 

UWAGA STRONA USZKODZONA. PRACUJEMY NAD PRZYWRÓCENIEM POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA.
 
WSZYSTKIE AKTUALNE DRUGI ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019r.

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na 2020r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatek od środków transportowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki obowiązujące do 31.12.2017r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)


Gospodarka odpadami komunalnymi:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA


 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoolowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Portal GEO-INFO

Dane archiwalne

Perspektywa 2007-2013r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń

 

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 012 170,29

  Koszty kwalifikowalne (PLN): 4 006 070,29

            Procent dofinansowania  85%
       Kwota dofinansowania (PLN): 3 405 159,74
 

 

 

 

 

Modernizacja niecki basenu GOSiR w Koszęcinie

 

I etap: 

procent dofinansowania 85%

Wartość projektu: 5.551494,15

Kwota dofinansowania: 3.689189,31

II etap:

procent dofinansowania 80%

Wartość projektu: 2.104549,94

Kwota dofinansowania: 1.357532,94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęicn, poprzez kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - Domu Kultury i Zespołu Szkół w Strzebiniu
 
 
Koszt całkowity projektu 1 614 763,12 zł.
 
Kwota dofinansowania 1 348 938,72 zł.
 

 

Perspektywa 2014-2020r.

 

 

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 - nowe szkolenia

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w najbliższych warsztatach komputerowych:

 

 1. Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 26 września 2017 r. 

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

 1. Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Terminy: 27 oraz 28 września  2017 r.

Miejsce: Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

Uczestnictwo w spotkaniach należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie http://www.subregioncentralny.pl/warsztaty-i-seminaria.html

 

Jednocześnie informuję, iż pierwszeństwo udziału w warsztatach mają przedstawiciele tych jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów ZIT w ramach RPO WSL  oraz ci, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach szkolenia (we wrześniu 2016 r. oraz w lutym 2017 r.)  W przypadku projektów EFRR dodatkowym warunkiem udziału w warsztatach będzie konieczność posiadania podpisanej umowy z IZ RPO WSL.

 

 

Ponadto informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował nowe ogłoszenie o szkoleniu dla beneficjentów w dniu 20 września 2017 r. :

– Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_rozliczanie_projektow_efs_20092017

Formularz rejestracyjny na powyższe szkolenie będzie aktywny od czwartku, tj. 7 września od godziny 9:00.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin

 

Dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Koszęcin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna"
Działanie 4.5. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie"
Poddziałanie 4.5.1. "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".
 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 153 100,00 zł.
Współfinansowanie UE w kwocie 3 530 050,00 zł.
 

 

Wyszukiwanie


Wyniki wyszukiwania


Drukuj wyniki

Najnowsze wiadomości

2020-05-25 11:19:10

Konsultacje

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOSZĘCIN NA LATA 2019-2024
2020-05-20 12:15:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie”
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 70 >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony