PRACA

Czytanie treści strony dostępne.

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym) co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.) 
Rząd RP przygotował system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy - to bezpieczny i wygodny portal pracawpolsce.gov.pl.

Portal pracawpolsce.gov.pl to: 
•    prosta procedura
•    niewymagane CV
•    serwis dostępny w kilku językach
•    dopasowane oferty pracy
•    wsparcie merytoryczne
•    bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl) 

 


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej m.in. klientów urzędów pracy oraz wprowadza różnego rodzaju formy wsparcia, wśród których można wyróżnić m.in.:

STAŻE

Staż stanowi formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą i zdobywa doświadczenie zawodowe zwiększające szansę na podjęcie pracy, przy udziale opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego  programu. 
Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz na okres do 6 miesięcy osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.
Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Po zakończeniu stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie wystawione przez starostę wraz z kopią programu stażu oraz swojego sprawozdania i opinii organizatora stażu, z informacją  o wykonywanych zdaniach i zdobytych umiejętnościach.
Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie stażu do tut. Urzędu wraz ze wskazaniem kandydatów do odbycia stażu.

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne mają na celu wsparcie bezrobotnych. Oznaczają one zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy.
Okres Twojego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6, 12, 18 miesięcy, a jeśli jesteś osobą bezrobotną powyżej 50-roku życia - od 6 miesięcy do 4 lat.
Dodatkowo po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania Cię w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały 12 miesięcy lub dłużej).
Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do tut. Urzędu wraz ze wskazaniem kandydatów.

BON ZATRUDNIENIOWY

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.
Celem tego instrumentu aktywizacyjnego jest zachęcenie młodych bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia.
W ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia.
Składając wniosek o bon zatrudnieniowy, osoba bezrobotna może posiadać już potencjalnego pracodawcę natomiast jeśli nie posiada pracodawcy ma czas do 30 dni od otrzymania bonu na znalezienie go.
Wniosek o przyznanie bonu na zatrudnienie składa osoba bezrobotna do 30 roku życia w tut. Urzędzie.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO W WIEKU 50+

Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej.
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przysługuje przez okres:
•    12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,
•    24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:
•    przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
•    przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.
Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o dofinasowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wielu 50+  do tut. Urzędu wraz ze wskazaniem kandydatów.

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie znajdują się na naszej stronie internetowej https://lubliniec.praca.gov.pl/ w zakładce Urząd -> Dokumenty do pobrania.
 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe